Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện chiến lược PTNN&NT bền vững 2021-2025

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện CV 5256/SNN-KHTC 27/12/2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau V/v triển khai Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Trung tâm Giống nông nghiệp gởi đến quý bà con/khách hàng tài liệu và một số thông tin chung của Bộ chỉ tiêu:

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050 (gọi tắt là Chiến lược) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022; với mục tiêu chung là “Xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, phát triển bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới với năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh quốc tế cao, thân thiện môi trường. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh trật tự với hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ, tiệm cận với khu vực thành thị, kinh tế phát triển. Nâng cao thu nhập và đời sống dân cư, nâng cao vị thế của người dân nông thôn, củng cố và phát triển cộng đồng. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Môi trường nông thôn được bảo vệ, lành mạnh. Nông nghiệp, nông thôn, nông dân có khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu. An ninh trật tự được giữ vững. Hệ thống chính trị ở nông thôn vững mạnh, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Để triển khai Chiến lược hiệu quả, cần có sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn ngành, đồng thời có công cụ để theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược và Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược tại các Quyết định: Số 1909/QĐ-BNN-KH ngày 27/5/2022 và số 3572/QĐ-BNN-KH ngày 21/9/2022. Theo đó, Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược bao gồm 30 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu nhằm theo dõi, giám sát các khía cạnh về kinh tế (18 chỉ tiêu), xã hội (07 chỉ tiêu) và môi trường (05 chỉ tiêu); được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành 2 phố trực thuộc Trung ương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đề xuất điều chỉnh các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng, hoàn chỉnh chính sách trong quá trình thực hiện Chiến lược. Đồng thời, giúp các bộ, ngành và địa phương thiết lập các mục tiêu cụ thể, tạo động lực và thúc đẩy các phong trào thi đua triển khai Chiến lược.

Do đó, để có căn cứ triển khai, giám sát kết quả thực hiện Chiến lược theo Bộ Chỉ tiêu giám sát Chiến lược đã được phê duyệt, cần có sự thống nhất về phương pháp thu thập thông tin, tính toán, sử dụng các chỉ tiêu giữa các bộ, ngành và địa phương. Vì vậy Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Vụ Kế hoạch phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, với mục tiêu cụ thể: - Tối ưu hóa, lượng hóa và thống nhất một phương pháp đánh giá kết quả, giám sát quá trình thực hiện Chiến lược từ Trung ương đến địa phương. - Sử dụng để theo dõi, giám sát và đánh giá quá trình triển khai, thực hiện và kết quả thực hiện Chiến lược ở cấp Trung ương và địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, ra quyết định và xây dựng chính sách theo đúng định hướng đã đề ra. - Xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành, tiểu ngành, lĩnh vực phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - Tạo phong trào thi đua và làm căn cứ để đánh giá kết quả thi đua về thực hiện Chiến lược./

Link tài liệu Bộ chỉ tiêu: https://drive.google.com/file/d/1mJyOueGwlIezqiPkop6Ipl5VhYv8scpY/view?usp=sharing
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây