Thông tư 45 /2011/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 
Số: 45 /2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày  24 tháng 6   năm 2011
 
 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do.
     Ký hiệu:   QCVN 01-47 : 2011/BNNPTNT
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lạc.
    Ký hiệu:   QCVN 01-48 : 2011/BNNPTNT
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống đậu tương.
    Ký hiệu:   QCVN 01-49 : 2011/BNNPTNT
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa lai 3 dòng.
    Ký hiệu:   QCVN 01-50 : 2011/BNNPTNT
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa lai 2 dòng.
    Ký hiệu:   QCVN 01-51 : 2011/TTBNNPTNT
6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng củ giống khoai tây.
    Ký hiệu:   QCVN 01-52 : 2011/TTBNNPTNT
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô lai.
    Ký hiệu:   QCVN 01-53 : 2011/TTBNNPTNT
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa.
    Ký hiệu:   QCVN 01-54 : 2011/TTBNNPTNT
 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
 
Nơi nhận:   KT. BỘ TRƯỞNG
-      Văn phòng Chính phủ;
-      Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-      UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
-      Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
-      Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;                                                                                                                 
-      Công báo, Website Chính phủ;
-      Website Bộ NN&PTNT;
-      Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
-      Lưu: VT, TT.
  THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Bùi Bá Bổng

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây